इंद्रधनुष्य सहा वेढा पॅच | इंद्रधनुष्य सहा विकी | फॅन्डम, वाय 8 एस 3.1 पॅच नोट्स

Y8s3.1 पॅच नोट्स

.

खालील रिलीजसाठी पॅचेसची यादी खालीलप्रमाणे आहे टॉम क्लेन्सी इंद्रधनुष्य सिक्स वेढा. वेगवान उपयोजन प्रक्रियेमुळे आणि बदलांच्या परिणामाची चाचणी घेण्यासाठी काही पॅचेस प्रथम पीसीवर सोडले जातात.

हे पृष्ठ प्रत्यक्षात अद्यतनित करण्यासाठी कोणालाही पुरेशी काळजी नाही फक्त एक एफवायआयआय.

 1. ..
 2. ..
 3. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/3QHRUP1WCUYKVBO6JE3VKS?
 4. ♥ https: // www..?
 5. .यूबीसॉफ्ट.?आयएसएसएसओ = ट्रू आणि रीफ्रेशस्टॅटस = नोलोगिंडटा
 6. ♥ https: // www..कॉम/एन-सीए/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/68 बीएचओपीओजीएडब्ल्यूसीडब्ल्यूवायएसआयजी 7 आरओई/वाई 7 एस 2-प्रेस्सन-डिझाईनर्स-नोट्स
 7. ♥ https: // www..
 8. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/19 एफआरओईबी 5 ईजेएबीडीएक्स 9 एलपीएजीएमवाय?आयएसएसएसओ = ट्रू आणि कनेक्ट्सॉइड = एएसझेडडब्ल्यूडीसी%2 एफडब्ल्यू%2 एफ%2 बी%2 बीपीओव्हीडब्ल्यूज%2 फ्यूज%
 9. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/4vjuyucqi 9ypajov6wcge/y7S12-Patch-notes
 10. ♥ https: // www..कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/5 बीकेजीपीओ 8 पीक्यूक्यूक्यूयूएफएक्सबीयूएमओपीएक्स
 11. ♥ https: // www..कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/गेम-इन्फो/सीझन/दानव
 12. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/1 व्ही 9 एनझेडएलझेडएमएम 76 एसएक्सजेक्यूके 5 टोक्रे/वाई 7 एस 1-प्रेस्सन-डिझाईनर्स-नोट्स
 13. .यूबीसॉफ्ट.
 14. .यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/एएझिमग 8 बीपीआरडब्ल्यू 3 सी 1 जेकेव्हीडीएल
 15. ♥ https: // www..कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/5 एफ 5 एलएसक्यूएक्सएक्सयूआय 2 आयवायकेआर 8 ओझएक्सएचबीएन
 16. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/गेम-इन्फो/सीझन/हायकॅलिब्रे?आयएसएसएसओ = ट्रू आणि रीफ्रेशस्टॅटस = नोलोगिंडटा
 17. ♥ https: // www..कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/4z12 बी 55 जेसी 54egsb8pkaed7
 18. .यूबीसॉफ्ट.
 19. .यूबीसॉफ्ट.
 20. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/5 एएसएमएमजेझकग्लजडब्ल्यूएन 6 एफएचकेएनव्हीपी?आयएसएसएसओ = ट्रू आणि रीफ्रेशस्टॅटस = नोलोगिंडटा
 21. .यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/5o0onumj3SD5WC2EI18DSD?
 22. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-सीए/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/गेम-इन्फो/सीझन/क्रिस्टलगार्ड
 23. ..
 24. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/डब्ल्यू 9 एफओवायजे 4 जे 0 यूएमएम 9 आयडीएफआरएक्सजी
 25. .यूबीसॉफ्ट.
 26. ..कॉम/एन-जीबी/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/4 व्हीव्हीक्यूएसएलबीआयकेआरआरओकेएनबी 3 एक्सबीसीपीडी/वाई 6 एस 13-पॅच-नोट्स
 27. .यूबीसॉफ्ट.
 28. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-जीबी/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/डीएक्सडीएडीझेडडब्ल्यू 11 एलके 12 आयकेव्हीपीडब्ल्यूएन/वाई 6 एस 11-पॅच-नोट्स?आयएसएसएसओ = ट्रू आणि रीफ्रेशस्टॅटस = नोलोगिंडटा
 29. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/गेम-इन्फो/सीझन/क्रिमसनहाइस्ट?आयएसएसएसओ = ट्रू आणि रीफ्रेशस्टॅटस = नोलोगिंडटा
 30. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.
 31. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-जीबी/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/2 एव्हीके 29 giryix6cnxtfz6lW?
 32. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-जीबी/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/5zhi3ducuqaz3 के 3 पी 1 क्यूबीएसएल
 33. ♥ https: // www..कॉम/एन-जीबी/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/यूएफएफसीडीएफएक्स 2 एफडब्ल्यूटीएओडीटीझीकके/वाई 5 एस 42-पॅच-नोट्स
 34. .यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-जीबी/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/1 एचओव्हीक्यूआय 352 आरविटकीबी 5 सी सीसीएच/आर 6 एस-वाय 5 एस 41-पॅच-नोट्स?आयएसएसएसओ = ट्रू आणि रीफ्रेशस्टॅटस = नोलोगिंडटा
 35. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/गेम-इन्फो/सीझन/निओंडाव
 36. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-जीबी/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/37OWCWPDJEUE0RCCNMMU8M/Y5S4-NEON-DON-PATCH-NOTES-DEDENDUM
 37. .रेडिट.कॉम/आर/इंद्रधनुष्य 6tts/टिप्पण्या/जेआर 0 पी 99/नोव्हेंबर_09_20_Y5S4_NEON_DAWN_TEST_SERVER_PATCH_NOTES/
 38. ♥ https: // www..कॉम/एन-सीए/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/2 एनआर 0 आरएफटीक्यूडब्ल्यूएमव्ही 9 सीएमएचव्हीडब्ल्यूसीयूओक्यू/शून्य
 39. .यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/4 झेडडब्ल्यू 9 झेड 2 एलव्हीडब्ल्यूवायझेडजेक्यूबीयू 6 डीएक्सएस 2 एमएक्स/वाई 5 एस 33-पॅच-नोट्स
 40. ♥ https: // स्टीमडीबी.माहिती/पॅच नोट्स/5704859/
 41. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/59 एनएसव्हीओएस 5 आयआयएफ 2 झेडआरएसआरपीक्यू 0 एमईएल/वाई 5 एस 32-पॅच-नोट्स
 42. .माहिती/पॅच नोट्स/5644044/
 43. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/केयूक्यू 0 एलएक्यूकेवायजीएचझेडजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीई 7/वाई 5 एस 31-पॅच-नोट्स
 44. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/डी-डी/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/गेम-इन्फो/सीझन/शेडोलेजसी
 45. ♥ https: // www..कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/3 डी 6 व्ही 1 यूएचबी 1 यूएल 9 बीजेआरएचबीएसएचजेडब्ल्यू/वाई 5 एस 3-शाडो-लेगेसी-पॅच-नोट्स-अ‍ॅडंडम
 46. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/77ZG9G8RUBC3K6FLRJIOOQ/Y5S23-PATCH-NOTES
 47. ♥ https: // स्टीमडीबी.माहिती/पॅच नोट्स/5346421/
 48. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/211yxfjwzrouhcejn1ul4x/y5S22-पॅच-नोट्स
 49. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/1gM2zQmnrHrOND4YtgsDFy/y5s21-patch-notes
 50. ♥ https: // स्टीमडीबी.माहिती/पॅच नोट्स/5229076/
 51. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/डी-डी/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/गेम-इन्फो/सीझन/स्टीलवेव्ह
 52. Ty ttps: // www..कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/6zAUQ5R1JWOFFWSVLVLBMW/Y5S2-स्टील-वेव्ह-पॅच-नोट्स-अ‍ॅडंडम
 53. . Y5S1.2 पॅच नोट्स
 54. . Y5S1.1 पॅच नोट्स
 55. .माहिती/पॅच नोट्स/4814233/
 56. .1.
 57. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/4 आयआर 3 एनएसबीक्यूआरएमएफ 305 जोव्ह 9 आयजीडीयू/वाई 5 एस 1-व्हॉईड-एज-पॅच-नोट्स-अ‍ॅडंडम
 58. . Y4S4.3 पॅच नोट्स
 59. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/3 डब्ल्यूएफएमडी 9 वायटक्सी 9 आर्सीएच 1 आयआयएल/वाई 4 एस 42-पॅच-नोट्स
 60. . Y4S4.2 पॅच नोट्स: स्टीम
 61. . Y4S4.1 पॅच नोट्स
 62. . अद्यतन 4.4.0: ऑपरेशन शिफ्टिंग टाइड्स
 63. ♥ https: // www..कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/वाई 754 एल 5 बीएलजेटीडीएमएमडीएमडीएमएमएमआय 9 बी/वाई 4 एस 4-शिफ्टिंग-टाइड-पॅच-नोट्स-अ‍ॅडंडम
 64. .3 पॅच नोट्स: अधिकृत साइट
 65. . Y4S3.3 पॅच नोट्स: स्टीम
 66. . Y4S3.2 पॅच नोट्स: अधिकृत साइट
 67. . Y4S3.2 पॅच नोट्स: स्टीम
 68. . Y4S3.1 पॅच नोट्स: अधिकृत साइट
 69. .1 पॅच नोट्स: स्टीम
 70. . अद्यतन 4..0: ऑपरेशन एम्बर राइझ
 71. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.
 72. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/1 जीडब्ल्यूएक्सझेडओपीडीक्यूटीएमजीडब्ल्यू 7 यूएसएलझेड 4 एन/वाई 4 एस 23-पॅच-नोट्स
 73. ♥ https: // www..कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/4OMQRAUYDU29BUUDMERHDB/Y4S22-पॅच-नोट्स
 74. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/वेढा/न्यूज-अपडेट्स/2 सीयू 9 जेबी 5 इंफ्टनविलजेएस 8 एनजी/वाई 4 एस 21-पॅच-नोट्स
 75. . अद्यतन 4.2.0: ऑपरेशन फॅंटम दृष्टी
 76. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.
 77. . Y4S1.3 पॅच नोट्स
 78. . Y4S1.2 पॅच नोट्स
 79. . Y4S1.
 80. . अद्यतन 4.1.
 81. .यूबीसॉफ्ट.
 82. . Y3S4.
 83. . Y3S4.1 पॅच नोट्स
 84. . अद्यतन 3..0: ऑपरेशन पवन बुरुज
 85. .2 पॅच नोट्स
 86. ♥ https: // www.यूबीसॉफ्ट.कॉम/एन-यूएस/गेम/इंद्रधनुष्य-सिक्स/सीज/न्यूज-अपडेट्स/3 एलडब्ल्यूएफजीव्ही 82 जी 9 जीएफ 9 डीक्यूजे 19 बीकर
 87. ♥ https: // स्टीमडीबी.माहिती/पॅच नोट्स/3215004/
 88. . Y3S3.
 89. . अद्यतन 3.3.0: ऑपरेशन ग्रिम स्काय
 90. ♥ https: // इंद्रधनुष्य 6.यूबीसॉफ्ट.कॉम/वेढा/एन-यूएस/बातम्या/152-331083-16/पॅच -22
 91. ..
 92. . अद्यतन 3.2.0: ऑपरेशन पॅरा बेलम
 93. ♥ https: // इंद्रधनुष्य 6.यूबीसॉफ्ट.कॉम/वेढा/एन-यूएस/बातम्या/152-322394-16/12-पॅच-नोट्स
 94. ♥ https: // इंद्रधनुष्य 6..कॉम/वेढा/एन-यूएस/बातम्या/152-320361-16/पॅच-नोट्स -11
 95. . अद्यतन 3.1.0: ऑपरेशन चिमेरा
 96. ♥ https: // इंद्रधनुष्य 6.यूबीसॉफ्ट.
 97. ♥ https: // www..कॉम/आर/इंद्रधनुष्य 6/टिप्पण्या/7 जेजेझएक्स/अपडेट_41_patch_notes/
 98. .4.0: ऑपरेशन पांढरा आवाज
 99. ..कॉम/वेढा/एन-यूएस/गेम-इन्फो/सीझन/ब्लडॉर्चीड/मजबुतीकरण.
 100. ♥ http: // मंच.यूबीआय.कॉम/शोथ्रेड.पीएचपी/1749651
 101. . अद्यतन 2..0: ऑपरेशन रक्त ऑर्किड
 102. .यूबीसॉफ्ट.
 103. ♥ https: // इंद्रधनुष्य 6..कॉम/वेढा/एन-यूएस/बातम्या/152-294634-16/शीर्षक-अपडेट -211
 104. .2.
 105. .1.3: मंच
 106. .1.2: मध्य-हंगामातील मजबुतीकरण
 107. .1.1: मंच
 108. .1.0: ऑपरेशन मखमली शेल
 109. I पॅच नोट्स – अद्यतन 5.3: मंच
 110. . अद्यतन 5.2: मध्य-हंगामातील मजबुतीकरण
 111. I पॅच नोट्स – अद्यतन 5.
 112. . अद्यतन 5.0: ऑपरेशन रेड क्रो
 113. I पॅच नोट्स – अद्यतन 4.3: मंच
 114. . अद्यतन 4.
 115. I पॅच नोट्स – अद्यतन 4.
 116. .0: ऑपरेशन स्कल पाऊस
 117. I पॅच नोट्स – अद्यतन 3.4: मंच
 118. .
 119. I पॅच नोट्स – अद्यतन 3.2: मंच
 120. I पॅच नोट्स – अद्यतन 3.
 121. .
 122. I पॅच नोट्स – अद्यतन 2.3: मंच
 123. I पॅच नोट्स – अद्यतन 2.2: मंच
 124. I पॅच नोट्स – अद्यतन 2.1: मंच
 125. . अद्यतन 2.0: ऑपरेशन ब्लॅक बर्फ
 126. I पॅच नोट्स – अद्यतन 1.3: मंच
 127. I पॅच नोट्स – अद्यतन 1.
 128. I पॅच नोट्स – अद्यतन 1.1: मंच
 129. Inder इंद्रधनुष्य सिक्स वेढा विकास कार्यसंघाचे अद्यतन
 130. Inder 25 नोव्हेंबर रोजी इंद्रधनुष्य सिक्स वेढा ओपन बीटामध्ये जातो
 131. Inder इंद्रधनुष्य सिक्स वेढा बंद बीटा 24 सप्टेंबरपासून सुरू होईल
 132. Ur यूबीसॉफ्ट – अधिकृत यूबीसॉफ्ट बातम्या, पूर्वावलोकन आणि वैशिष्ट्ये

.1 पॅच नोट्स

Y8S3 च्या रिलीझसह इंद्रधनुष्य सिक्स वेढा येण्याचे आगामी बदल पहा.1.

Y8s3.1 पॅच आकार

खाली प्रत्येक प्लॅटफॉर्मसाठी डाउनलोड आकार शोधा.

 • .82 जीबी
 • स्टीम: 16.9 जीबी
 • एक्सबॉक्स वन: 3.
 • एक्सबॉक्स मालिका एक्स: 3.27 जीबी
 • .99 जीबी
 • PS5: 3.26 जीबी

बग फिक्स

स्तर डिझाइन

निश्चित – 2 एफ सेंट्रल हॉलवेला जोडणारी पायर्या क्लबहाऊस नकाशावर बी मध्यवर्ती पाय airs ्या म्हणून लेबल केली गेली आहे.

निश्चित – अविनाशी विंडो संरक्षण ट्यूटोरियल दरम्यान बॅरिकेड केले जाऊ शकतात.

निश्चित – वॉल स्टड कानल नकाशाच्या बी 1 लाल पाय airs ्यांमध्ये दृश्यमान आहेत.

निश्चित – ओरेगॉन नकाशावरील 2 एफ डॉर्म मेन हॉलमध्ये दारात ठेवल्यावर बॅरिकेड्स फ्लोट करतात.

निश्चित – टॉवरच्या नकाशावर 1 एफ बार आणि 1 एफ लाऊंज दरम्यान भिंत योग्यरित्या नष्ट करू शकत नाही.

निश्चित – टॉवरच्या नकाशावर एलईटी दक्षिण छतावर शिडी आणि रेलिंग दरम्यान जागा वापरुन ऑपरेटर सीमेवरुन बाहेर पडू शकतात.

निश्चित – भिंतीचा भाग चलेट नकाशाच्या 2 एफ मास्टर बेडरूममध्ये नष्ट केला जाऊ शकत नाही.

ऑपरेटर

निश्चित – रॅमचे बु -जीआय ऑटो ब्रॅचर लेसर कमी गुणवत्तेच्या सेटिंग्जसह भिंतींद्वारे दृश्यमान आहे.

वापरकर्ता अनुभव

निश्चित – एकाधिक सत्रांमध्ये व्हॉईस गैरवर्तन केल्याबद्दल वापरकर्त्यास दंड प्राप्त होत नाही.

निश्चित – वॉर्डनचे स्मार्ट चष्मा लघुप्रतिमा ऑपरेटर टॅबमध्ये कमी रिझोल्यूशनमध्ये दिसतात.

निश्चित – सामना रीप्ले दरम्यान विनामूल्य कॅमेरा वापरताना ऑपरेटर मार्गदर्शकांमध्ये कर्सर दिसत नाही.

निश्चित – सानुकूल गेम लॉबीमध्ये संघ स्वॅप केल्यानंतर खेळाडूंना हायलाइट केले जात नाही.

निश्चित – द्रुत सामना आणि आर्केड प्लेलिस्टसाठी जतन केलेले गेम मोड सेटिंग्ज गेम रीस्टार्ट केल्यानंतर रीसेट करा.

निश्चित – हॉट आणि मसालेदार संलग्नक त्वचा बॅटल पासच्या इंट्रो विभागात हायलाइट केलेल्या अनन्य सेटमधून गहाळ आहे.

निश्चित – रॅमच्या ऑपरेटर विभागात डिव्हाइस नावासाठी मजकूर.

निश्चित – जेव्हा खेळाडूंनी फेनररचे स्पेक्टेट केले तेव्हा परस्परसंवाद अ‍ॅनिमेशन खेळत नाही.

निश्चित – विनामूल्य अल्फा पॅक बक्षीस पॉपअप दिसेल तेव्हा बक्षीस प्रतिमा गहाळ.

.

निश्चित – भयानक फॅक्टर रँक केलेले आकर्षण हेवी मेटल रँक माहितीसह प्रदर्शित केले जाते.

निश्चित – विविध नकाशे वर एकाधिक एलओडी समस्या.

निश्चित – विविध दुकान आणि सानुकूलन समस्या.

निश्चित – विविध स्थानिकीकरण समस्या.

आमचे अनुसरण करा आणि आपला अभिप्राय ट्विटर, रेडडिट, फेसबुक आणि आमच्या मंचांवर सामायिक करा.